Kunnanhallitus, kokous 18.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 203 Tuulivoima-alueen kaavoitusaloite

PADDno-2021-271

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kristiina Laakso, Hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

ABO Wind Oy on osoittanut kunnanhallitukselle seuraavan kaavoitusaloitteen:

"ABO Wind Oy esittää, että Padasjoen kunnanhallitus tekisi päätöksen osayleiskaavan laatimisen aloittamisesta. Yleiskaava laadittaisiin siten, että sitä olisi mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisesti.

ABO Wind Oy
ABO Wind Oy on uusiutuvan energian alalla toimiva yritys, joka suunnittelee ja toteuttaa tuulivoimahankkeita. Yrityksemme toimisto sijaitsee Helsingissä ja siellä työskentelee 25 henkilöä. Tähän mennessä olemme pystyttäneet Suomeen 29 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on noin 100 MW. Rakennamme tällä hetkellä neljää tuulipuistoa. ABO Wind Oy on osa saksalaista ABO Wind -yritysryhmää ja taustallamme on yli 20 vuoden kokemus ja vahva asiantuntemus alalta. Lisää tietoa yrityksestämme kerrotaan
liitteessä 1.

Padasjoen tuulivoimahanke
ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimahanketta noin 4 kilometriä kaakkoon Padasjoen keskustasta.
Suunnittelualueen alustava rajaus ja alustavat voimalapaikat esitetään liitteessä 2. Alustavien selvityksien perusteella suunnittelualueelle olisi mahdollista sijoittaa 6 tuulivoimalaa. Hankkeesta on laadittu ulkopuolisen konsultin tekemänä esiselvitys, jossa on olemassa olevan, avoimen tiedon perusteella selvitetty edellytyksiä tuulivoimatuotannolle hankealueella. Esiselvityksen perusteella hankealue soveltuu hyvin tuulivoimatuotannolle. Esiselvitys perustuu alustaviin voimalapaikkoihin ja hankealuerajaukseen. Kaavamenettelyssä tultaisiin selvittämään eri vaihtoehtoja esimerkiksi voimaloiden sijoituspaikkojen ja niiden lukumäärän, tuulivoimapuiston sähköverkkoon liittämisen sekä tuulivoima-alueen lopullisen koon osalta.

ABO Wind Oy on solminut tuulivoimahankkeen kehittämisen edellyttämiä sopimuksia suunnittelualueen maanomistajien kanssa. Tuulivoimapuiston liittämiseksi sähköverkkoon ensisijainen vaihtoehto on liittyä suunnittelualueen itäpuolella kulkevaan 110kV voimalinjaan. Sähköverkkoliityntää koskevat asiat tarkentuvat kaavoitusprosessin edetessä.

Valtioneuvoston asetuksen mukainen ohjearvo melusta ei ylity yhdenkään asuin- tai lomarakennuksen kohdalla. Noudatamme kaikessa hankekehityksessämme Ympäristöministeriön julkaisemia ohjeita tuulivoimamelusta ja tuulivoimarakentamisen suunnittelusta, sekä Sosiaali- ja terveysministeriön antamia sisätilan pienitaajuisen melun toimenpiderajoja. ABO Wind Oy ei ole saanut tähän mennessä yhtäkään
meluun liittyvää valitusta toiminnassa olevien tuulipuistojensa osalta.

Kaavoituksen yhteydessä suunnittelualueella suoritetaan erilaisia selvityksiä esimerkiksi luonnon ja linnuston osalta ja tuulivoimaloiden mahdollisten sijoituspaikkojen soveltuvuus tutkitaan tarkemmin maastossa. Toimimme hankkeen kaikissa vaiheissa tiiviissä yhteistyössä maanomistajien, lähialueen asukkaiden, kunnan ja muiden viranomaisten kanssa. Hankkeen eri vaihtoehdoista, kuten voimaloiden määrästä ja tielinjauksista keskustellaan kaikkien sidosryhmien kanssa. Mikäli ABO Wind Oy:n kaavoitusaloite hyväksytään, tämänhetkisen suunnitelmamme mukaan selvitykset voisivat käynnistyä syksyn 2021 aikana, ja tuulimittausmasto olisi mahdollista pystyttää vuoden 2022 aikana. Kaavoituksen ja mahdollisen ympäristövaikutusten arvioinnin kustannuksista vastaa kokonaisuudessaan ABO Wind Oy sekä myöhemmin alueelle perustettava tuulipuistoyhtiö. Padasjoen kunnan ja  ABO Wind Oy:n yhteistyöstä osayleiskaavan valmistelussa sekä tehtävä- ja kustannusjaosta kaavoituksessa sovitaan ABO Wind Oy:n ja Padasjoen kaupungin välisessä kaavoitussopimuksessa (luonnos nähtävillä liitteessä 4). ABO Wind Oy ehdottaa, että mikäli ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan hankkeessa, tuulivoimahankkeen kaavoitus ja YVA toteutetaan niin sanottuna yhteismenettelynä.

Tuulivoima
Tuulivoima on päästötön, uusiutuva ja kotimainen energiantuotantomuoto, ja se on tällä hetkellä edullisin tapa tuottaa sähköä Suomessa. Tuulivoimaa pystytään nykyisin rakentamaan markkinaehtoisesti ilman valtion taloudellista tukea. Tuulivoiman lisärakentaminen on oleellisen tärkeää Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Tuulivoima luo työpaikkoja etenkin hankkeen suunnittelu- ja rakennusvaiheessa, jolloin ABO Wind Oy) tekee mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Tuulivoima tuo kunnalle kiinteistöverotuloja keskimäärin noin 20 000 € voimalaa kohden vuodessa. Lisäksi hankealueen maanomistajat saavat maanvuokratuloja.

Tuulivoima-alueen sijoittelussa otetaan huomioon muun muassa riittävä etäisyys asutuksesta ja maisema-ja luonnonsuojelualueista sekä mahdolliset vaikutukset paikalliseen linnustoon ja eläimiin. Nykyaikaisten tuulivoimaloiden käyttöikä on noin 20 – 30 vuotta. Kun tuulivoimalat tulevat elinkaarensa päähän, tuulivoimayhtiö vastaa niiden purkamisesta ja poiskuljettamisesta. Tätä varten tuulivoimapuiston omistaja sitoutuu kerryttämään erillisen purkuvakuusrahaston. Suurin osa tuulivoimaloiden osista voidaan kierrättää tehokkaasti, ja tulevaisuudessa tuulivoimaloiden kierrättävyysasteen odotetaan nousevan entisestään.

Esteellisyys
Kaikessa mahdollista tuulivoima-aluetta koskevassa kunnan päätöksenteossa pyydämme ottamaan huomioon esteellisyyden vaikutuksen. Esteellinen henkilö ei saa osallistua hallintoasian käsittelyyn.
Käsittelyllä tarkoitetaan kaikkia sellaisia hallintomenettelyssä suoritettavia toimia, jotka voivat jollakin tavoin vaikuttaa asiassa tehtävän päätöksen sisältöön. Lisätietoja esteellisyydestä Kuntaliiton sivuilla osoitteessa https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/laki/kunnan-paatoksenteko/esteellisyys

Lopuksi
Suunnitellulla tuulivoimahankkeella olisi Padasjoen alueelle positiivisia talous- ja työllisyysvaikutuksia. Tuulivoiman lisärakentaminen auttaa Suomea saavuttamaan ilmastotavoitteensa ja vähentää maan riippuvuutta tuontienergiasta. Toivomme, että voimme yhdessä aloittaa tuulivoimahankkeen kaavoituksen Padasjoella."

Luonnos kaavoitussopimukseksi on liitteenä. Samoin  Ramboll Oy:n laatima tuulivoimaesiselvitys. 

Kaavatoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 9.8.2021 ja päättänyt esittää kunnanhallitukselle osayleiskaavan laatimisen käynnistämistä. 

Ympäristösihteeri on järjestämässä asiaa koskevaa yleisötilaisuutta 21.9.2021 klo 17. Keskustelijoina on sekä tuulivoimaa puoltavia että vastustavia tahoja, ABO Windin edustaja sekä asiantuntijoita. Tilaisuuteen voi osallistua sekä etäyhteydellä että kuntalan valtuustosalissa. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus päättää

1. aloittaa tuulivoimahankkeen vaatiman osayleiskaavatyön ja 

2. hyväksyä kaavoitussopimuksen liitteen mukaisena.

Päätös

Antti Räsäsen esityksestä kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle ja palata siihen 21.9.2021 järjestettävän yleisötilaisuuden jälkeen.  

Silja Savola ilmoitti esteellisyydestään ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Syynä esteellisyyteen oli, että hänen lähisukulaisensa omistaa maata kaavoitettavalla alueella. 

Valmistelija

Kristiina Laakso, Hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Asiaa koskeva yleisötilaisuus pidettiin 21.9.2021.

Ehdotus

Esittelijä

Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus päättää

1. aloittaa tuulivoimahankkeen vaatiman osayleiskaavatyön ja 

2. hyväksyä kaavoitussopimuksen liitteen mukaisena.

Päätös

Mira Vilkman esitti Ilpo Siljanderin kannattamana, että asia jätetään pöydälle, kunnes vastaus YVA-menettelyn toteuttamiseen on saatu. 

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu esitys asian pöydällepanosta, oli äänestettävä siitä, jatketaanko asian käsittelyä. Hän teki esityksen äänestysmenettelyksi: ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, vastaavat JAA ja ne, jotka kannattavat asian pöydällepanoa, vastaavat EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 JAA -ääntä (Räsänen Antti, Ahola Pasi ja Ahola Suvi) ja 3 EI -ääntä (Vilkman Mira, Siljander Ilpo ja Rajala Janne).  Puheenjohtaja totesi, että tasatilanteessa puheenjohtajan ääni ratkaisee ja käsittelyä jatketaan. 

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti. 

Silja Savola ilmoitti esteellisyydestään ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Syynä esteellisyyteen oli, että hänen lähisukulaisensa omistaa maata kaavoitettavalla alueella.

Valmistelija

 • Kristiina Laakso, Hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Mira Vilkman on tehnyt kunnanhallituksen päätöksestä 196 / 2021 oikaisuvaatimuksen, joka on liitteenä.   

Ehdotus

Esittelijä

 • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja päättää oikaisuvaatimuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 

Päätös

Suvi Ahola esitti, että oikaisuvaatimus hylätään aiheettomana. Sauli Kivinen puolestaan esitti, että oikaisuvaatimus todetaan aiheelliseksi. 

Puheenjohtaja totesi, että koska Kivisen esitystä ei kannatettu, oikaisuvaatimus hylätään aiheettomana.   

Esteellisyytensä asian käsittelyyn ilmoittivat Mira Vilkman ja Ilpo Siljander oikaisuvaatimuksen allekirjoittajina. Heidän varallaan tämän §:n kohdalla toimivat varajäsenet Sauli Kivinen ja Susanna Korelin. 


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusperusteet

 Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.


Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, Hallinto-oikeuden istuntosali on oikeustalon pohjakerroksessa ja asiakaspalvelu 1. kerroksessa., Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.
Faksinumero: 029 56 42269
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton)
Puhelinvaihde: 029 56 42200

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:                            

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallinto-oikeuden päätöksistä peritään vuosittain vahvistettava oikeudenkäyntimaksu, joka vuonna 2019 on suuruudeltaan 260 euroa. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi. Lisäksi on eräitä asiaryhmiä, joissa maksua ei peritä, esimerkiksi sosiaaliasiat, lastensuojeluasiat ja mielenterveysasiat..

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 35, 17501 Padasjoki
Käyntiosoite: Kellosalmentie 20, Padasjoki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@padasjoki.fi
Faksinumero: 03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902                        

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.