Kunnanhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Luovutussääntö teollisuustonteille

PADDno-2020-106

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Kunnan teollisuustontteihin on osoitettu tavallista enemmän kiinnostusta niiden ostamiseksi sekä kunnan alueella toimivien yritysten että kunnan ulkopuolisten yritysten toimesta. Kunnalle on keskeistä, että teollisuusalueelle kaavoitetut tontit tulevat kaavan mukaiseen käyttöön, ja pinta-alaltaan rajallisen tonttimaan luovutus tapahtuu todelliseen tarpeeseen kohtuullisin viivein koskien toiminnan alkamista tonteilla ja niiden rakentumista. Toisaalta on ehdottoman välttämätöntä myös välttää sellaisten sääntöjen ja byrokratian luomista, joka estää ja hidastaa yritystoiminnan sijoittumista teollisuustonteille. Tonttien rakentuminen on keskeistä merkitykseltään mille tahansa kunnalle Suomessa, myös Padasjoen kunnalle.

Kunnassa on olemassa käytänteitä tonttien luovutuksessa, mutta tästä huolimatta on tarpeen täsmentää ja vahvistaa tonttien luovutussääntöjä ohjaamaan virkamiesten toimintaa teollisuustonttien luovutuksessa. Luovutussäännöksi ehdotetaan kunnanhallitukselle, ja edelleen valtuuston käsittelyyn vietäväksi seuraavaa teollisuustonttien luovutussääntöä:

Rakennusvelvoite on minimissään 35-40% rakennusoikeudesta pääsääntönä, josta on harkinnanvarainen ostajan kanssa neuvoteltu muutosesitys tehtävissä. Rakennusvelvoitteen täyttöaika on pääsääntönä 4 vuotta siten, että muukin täyttöaika-lyhempi/pidempi voi tulla kyseeseen. Täyttöajalle voi saada erikseen ostajan ja myyjän yhdessä sopimana korkeintaan saman pituisen yhden jatkoajan. Rakennusvelvoitteen ja täyttöajan ratkaisee lopullisesti kunnanhallitus.

Mikäli ostajalla on esittää valmis rakennussuunnitelma tms. suunnitelma toiminnasta / maankäytöstä tontilla, on tämä aina etu siinä tapauksessa, että yhdellä tontilla on useampi kiinnostunut ostaja. Näissä tapauksissa kunta harkitsee kilpailevien suunnitelmien pohjalta, miten ja kenelle tontti myydään. Ratkaisun tekee neuvotteluesityksestä kunnanhallitus.

Erikseen korostetaan, että kunnalla on aina täysi harkintamahdollisuus tonttikohtaisesti, eivätkä ostajaehdokkaat voi vedota toteutuneisiin tonttikauppoihin. Jokainen tontti kunnassa on yksilö, jolle ei voi soveltaa kategorisesti vain yhdenlaisia luovutussääntöjä.

Lisätiedot: kehittämispäällikkö Petri Jalkanen, puh. 044 7780 242 tai kunnanjohtaja Petri Koivula, puh. 044 0529327. 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy selosteosassa esitetyt teollisuustonttien luovutussäännöt. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).