Kunnanhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi kuntalain ja varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta

PADDno-2020-312

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Kuntalakiin ehdotetaan muutoksia kunnan taloutta ja hallintoa sekä kuntien yhteistoimintaa koskeviin säännöksiin. Esityksen tavoitteena on parantaa kuntien riskienhallintaa ja -valvontaa sekä paikallisten olosuhteiden huomioimisen mahdollisuuksia. Lisäksi esitys toteuttaa Sanna Marinin hallituksen ohjelman kirjauksia kuntien yhteistoiminnan tukemisesta sekä monipuolisten ja vaikuttavien osallistumisen mahdollisuuksien ja suoran demokratian keinojen edistämisestä.

Kuntalain talousarviota koskevaa sääntelyä ehdotetaan täsmennettäväksi taloussuunnitelman tasapainon osalta sekä alijäämän kattamisen osalta. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös säännökset alijäämän kattamiskaudesta kuntarakenteen muutoksissa.

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyä koskevaa sääntelyä ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että laissa säädettäisiin tarkemmin toimenpideohjelman käsittelystä kunnassa sekä siihen liittyvästä raportoinnista valtiovarainministeriölle. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi, että valtiovarainministeriön ratkaisu kuntarakennelaissa tarkoitetun erityisen selvityksen tarpeellisuudesta voitaisiin tietyin edellytyksin tehdä myös uutta arviointimenettelyä käynnistämättä.

Kunnan hallintoa koskevaa sääntelyyn ehdotetaan useita sisällöllisiä ja selkiyttäviä muutoksia. Aloiteoikeutta ehdotetaan laajennettavaksi ja aloitteiden käsittelyn määräaikaa koskeva säännös poistettavaksi. Johtajasopimusta koskevaa sääntelyä ehdotetaan muutettavaksi johtajasopimuksen hyväksymisen osalta, hallintosääntöä koskevaa sääntelyä täydennettäisiin ja sähköisen kokouksen edellytyksistä säädettäisiin laissa tarkemmin. Kuntayhtymän toimielimiä koskevaa sääntelyä ehdotetaan muutettavaksi siten, että perussopimuksessa voitaisiin sopia poliittisen suhteellisuuden vaatimuksen huomioon ottamisesta.

Lisäksi kuntalakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset kuntayhtymien yhdistymisestä ja kuntayhtymän jakautumisesta. 

Varainsiirtoverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että veroa ei olisi suoritettava siirrettäessä kiinteistö tai arvopapereita vastaanottavaan kuntayhtymään kuntayhtymien yhdistyessä tai kuntayhtymän jakautuessa eikä siirrettäessä kiinteistö kuntien yhdistyessä tai siirrettäessä kunnan osa toiseen kuntaan kuntarakennelain mukaisesti.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2021 keväällä. Lausunnot on pyydetty toimittamaan 30.10.2020 klo 16.00 mennessä. Lausunnot voi antaa sähköisen lausuntopalvelun kautta tai avoimena lausuntona.

Päijät-Hämeen liitto on laatinut lausuntoehdotuksen myös maakunnan kuntien puolesta. Lausuntoehdotus on liitteenä.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus päättää antaa selosteosassa mainituista lakimuutoksista liitteen mukaisen lausunnon.  

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin ylsimielisesti.