Tekninenlautakunta, kokous 2.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Talousarvio 2020 tekninen lautakunta

PADDno-2019-66

Valmistelija

  • Juha-Pekka Ristola, tekninen johtaja, juha-pekka.ristola@padasjoki.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille laadintaohjeet talousarvion ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelman laatimiseksi. Teknisen lautakunnan talousarvio on laadittu annettujen talousarvioohjeiden mukaisesti.

Lisäystä on aiheutunut mm. sähkön ja veden hinnankorotuksista. Myös erillisten taseyksiköiden (kaukolämpö, valokuitu, viemärilaitos) toimistopalvelujen hinnat ovat moninkertaistaneet kulut (lähinnä Provincia Oy:n laskuja) aikasempaan talousarvioon nähden, jossa oletusarvona oli, että kunta maksaa ko. palveluista ainoastaan kerran.  

Siivoustoimen määräaikaisten palkkoja on lisätty 5000 eurollaa. Perusteluna on, että siivous- ja hygieniatason on toteuduttava kaikissa kohteissa myös sairas- tai muiden poissaolojen aikana. Näihin poissaoloihin ei aiemmissa budjeteissa ole varauduttu.

Viemärilaitoksen osalta päädyttiin leasing-auton hankintaan vaihtoehtona omalle, täysin uudelle investoinnille. Auton kustannuksiin on varauduttu kohdassa Koneiden ja laitteiden vuokrat.

ICT ja atk palvelut -kohdassa on huomioitu uuden asianhallintaohjelman kustannukset teknisen toimen osalta.

Talousarviossa ei ole vielä huomioitu mahdollisen uuden kameravalvonnnan kustannuksia, koska hallitus käsittelee asiaa vielä. Kameravalvonta voisi olla osana käyttäjän (sivistystoimi) budjettia ja murtohälytysjärjestelmät vartijatoimintakutsuineen tulevaisuudessa puolestaan kiinteistöjen omistajalla. Jako olisi helppo toteuttaa, sillä järjestelmät ovat erillisiä. Poikkeuksena edelliseen on Kuntala jossa kameravalvontaa ei välttämättä tarvita.

Esityksessä on pakollinen lähivuosina tehtävä avainjärjestelmän uusiminen kunnan kiinteistöissä (Iloq tms.), mutta sitä on esitetty vasta vuodelle 2021 PhHykyn tulevaisuuden kuvioiden avoimuuden takia. PhHykyn kiinteistöjen osuus ei vielä ole esitettyssä summassa, vaan ainoastaan kunnan omassa käytössä olevat kiinteistöt.

Teknisen toimen v. 2020 talousarvioehdotus ja investointiehdotus ovat  liitteenä .

Ehdotus

Esittelijä

  • Juha-Pekka Ristola, tekninen johtaja, juha-pekka.ristola@padasjoki.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2020 talousarvion ja 2020-2022 taloussuunnitelman sekä esittää ne edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Koulujen korjauksiin listättiin ´summaa vuosille 2021 ja 2022 piharemonttiin ja hiekkakenttien tekonurmipäällystykseen.

Tiedoksi

Kh