Sivistyslautakunta, kokous 12.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Koulunuorisotyöntekijä

PADDno-2019-118

Valmistelija

 • Kari Miettinen, rehtori, kari.miettinen@padasjoki.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta 12.2.2019 3 §

"KOULUNUORISOTYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN OPPISOPIMUKSELLA

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaksi opiskeleva padasjokelainen henkilö on ottanut yhteyttä vapaa-aikavastaavaan ja kysynyt mahdollisuutta suorittaa opinnot loppuun oppisopimuksella Padasjoen kunnassa.

Asiasta on keskusteltu rehtoreiden kanssa sekä opiskeluhuollossa. Yhtenäiskoulussa olisi työtä nuorisotyöntekijälle ainakin Jopo-hankkeen käynnistämisessä (toisen asteen opiskelujen tukeminen) sekä alakoululle olisi hyvä saada lisäresurssia koulun pienryhmätoimintaan. Pienryhmässä on tällä hetkellä kymmenen oppilasta. Lisäresurssilla tuetaan oppilaita levottomuuden ja sosiaalisten ongelmien osalta. Tällä lisäresurssilla saadaan merkittävä panostus koulun ehkäisevään työhön. Tämä on osa kunnan hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen työtä (HYTE).

Palkkakulut katetaan, noin puoliksi Jopo-hankkeesta ja yhtenäiskoulun talousarvion sisältä.

Sivistysiohtaja: Lautakunta antaa rehtorille luvan valmistella ja palkata koulun nuorisotyöntekijän oppisopimuksella enintään

31.5.2020 saakka.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Vapaa-aikavastaava Pauliina Koskela poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen klo 17.40."

------------------------------------

Koulunuorisotyöntekijä on osoittanut tarpeellisuutensa niin koulun toiminnassa kuin myös koulujen vapaa-aikoina. Hän on ollut mukana koulun toiminnassa sekä oppitunneilla että välituntisinkin. Hän on ollut mukana myös nivelvaihetyössä siirryttäessä alakoulusta yläkouluun sekä myös perusopetuksesta toiselle asteelle. Lisäksi koulun nuorisotyöntekijä työskentelee nuorisotoimessa kesäaikana, koululaisten loma-aikoina sekä mahdollisesti myös lauantaisin.

Esityslistan liitteenä on Pappilanmäen koulun koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän lausunto koulunuorisotyöntekijän toiminnan tarkoituksesta ja tavoitteista.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Juha Leppialho, sivistystoimenjohtaja, juha.leppialho@padasjoki.fi

Sivistyslautakunta päättää jatkaa koulunuorisotyöntekijän palkkaamista 31.7.2021 saakka.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti. 


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 
Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 • Oikaisuvaatimus on toimitettava Padasjoen kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
 • Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
 • Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Padasjoen sivistyslautakunta

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00.


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

   
  Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
   
  Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

 Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.

Kirjaamon yhteystiedot: kirjaamo@padasjoki.fi
Postiosoite: Pl 35 17501 Padasjoki
Postiosoite: Kellosalmentie 20
Faksinumero:    03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00