Sivistyslautakunta, kokous 12.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kirjastoauton määrärahojen käyttö

PADDno-2019-120

Valmistelija

  • Taru Tanska, kirjastonjohtaja, taru.tanska@padasjoki.fi

Perustelut

Kirjastoautopalvelu loppui elokuussa 2019. Kirjastoauton vuosibudjetti on ollut noin 53 000 euroa, joka palvelun lakkautamisen myötä voidaan jakaa uudelleen. Rahojen käyttöä pohtimaan perustettiin työryhmä, joka kokoontui kahdesti. Lisäksi järjestettiin kysely, jossa kerättiin kuntalaisten mielipiteitä rahojen käytöstä. Määrärahan käyttöä käsiteltiin valtuustoseminaarissa 17.10.2019.

Ehdotus

Esittelijä

  • Juha Leppialho, sivistystoimenjohtaja, juha.leppialho@padasjoki.fi

Lautakunta päättää, että säästyneitä kirjastoautorahoja käytettään seuraavasti:

Kirjaston toiminta: 30 000 euroa, joista 20 000 euroa on tarkoitettu omatoimikirjaston käyttöönottoon vuonna 2020. Raha antaa kirjastolle mm. mahdollisuuden järjestää enemmän luentotilaisuuksia.  

Museo- ja kotiseututyö: 10 000 euroa. Museotoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen. Toiminta ollut vähäistä eikä siihen ole ennen budjetoitu rahaa.  

Yhdistysavustukset: 5000 euroa. Mahdollistaisi paikallisten järjestöjen tukemisen suuremmilla kertasummilla.  

Avoin päivätoiminta: 8000 euroa. PHHYKY lopettaa keskiviikkoisin Visapuistossa tapahtuvan ikäihmisten avoimen päivätoiminnan vuoden 2019 loppuun. Toiminta on kuitenkin erittäin tärkeä ja sen tulisi jatkua. Rahalla maksettaisiin tapahtumasta aiheutuvia mm. materiaalikuluja sekä vaihtuvien vetäjien palkkioita.  

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).