Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Maastoliikennelupa Keinuhongan peltoajot

PADDno-2019-47

Valmistelija

  • Maria Virtanen, ympäristösihteeri, maria.virtanen@padasjoki.fi

Perustelut

xxxxxxxxxxxxxxxx hakee maastoliikennelain 30 §:n mukaista lupaa peltoajojen järjestämiseen Auttoisten kylässä Keinuhongan tilalla. Hakemuksen mukaan peltoajot on 2-päiväinen ajotapahtuma 21.9. klo 10-15 ja 22.9. klo 12-16. Tällöin Keinuhongan ja yhden naapurikiinteistön maalle tehdään ajorata, jossa voi ajaa moottoripyörillä. Kyseessä on harrastecrossiajopäivät.Tapahtumasta on tehty erillinen meluilmoitus.

Hakemuksen mukaan talkooporukka ohjeistaa osallistujia käyttämään varikko/huoltoalueella tarvittaessa huoltomattoa ja tankkaukselle rajataan oma alue. Jätteille varataan keräysastiat alueelle.

Ajorata on suljettu yleiseltä käytöltä muun ajan ja se puretaan pois tapahtuman jälkeen. Ajoaikoja valvoo päivän järjestäjä.

Rata kulkee 2. luokan pohjavesialueen reunalla (0457610, Vesijako). Rata-alue on tilan viljelysmaata.

Ennakkoarvion mukaan peltoajoihin on osallistumassa n. 50-100 moottoripyöräilijää, joista osa on junioreita. Rata-alueen maanomistajilta on saatu suostumus tapahtuman järjestämiseen.

Hakemuksesta on kuulutettu sähköisesti kunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaululla. Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia.

Maastoliikennelain mukaan luvan myöntäminen edellyttää, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset ja toimenpiteestä ei aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle. Toiminnalle tulee saada myös alueen omistajan tai haltijan kirjallinen lupa (maastoliikennelaki 30 §).

Ehdotus

Esittelijä

  • Maria Virtanen, ympäristösihteeri, maria.virtanen@padasjoki.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää maastoliikennelain mukaisen luvan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx tapahtuman järjestämiseen seuraavin ehdoin:

  1. Kilpailun järjestäjä huolehtii riittävästä turvallisuudesta ajoreitin varrella ja läheisyydessä. Yleisön pääsy ajoalueille ajon aikana estetään esim. merkkaamalla reitti selvästi reunanauhoilla.
  2. Tankkausta saa suorittaa vain tähän tarkoitukseen osoitetulla alueella varsinaisen pohjavesialueen muodostumisalueen ulkopuolella. Tankkauspisteellä ja muulla mahdollisella huoltoalueella tulee käyttää läpäisemätöntä alustaa moottoripyörän alla. Poltto- ja voiteluaineiden käsittely huoltopisteen ulkopuolella on kielletty.
  3. Huolto- ja tankkausalueelle tulee varata poltto- ja voiteluaineiden imeytykseen soveltuvaa ainetta, esimerkiksi turvetta. Järjestäjä huolehtii imeytysaineen käytöstä ja muista tarvittavista toimista vahinkotilanteissa. Käytetty imeytysaine on toimitettava asianmukaiseen ongelmajätteiden käsittelyyn. Mikäli peltopäivien yhteydessä tapahtuu vahinkotilanteita, tulee niistä laatia kilpailun jälkeen yhteenveto, joka toimitetaan valvontaviranomaiselle viikon kuluessa tapahtuman jälkeen. Yhteenvedosta on käytävä ilmi vahingon laatu, sijaintipaikka ja suoritetut toimenpiteet.
  4. Alueelle tulee varata riittävästi jäteastioita yleisön ja kilpailuun osallistuvien käyttöön. Jätteet tulee lajitella ja kuljettaa pois kunnassa voimassa olevien jätehuoltomääräysten mukaisesti.
  5. Kilpailun järjestämisessä noudatetaan muutoin mitä hakija on maastoliikennelupahakemuksessa esittänyt.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, poliisi

Käsitellyt asiat