Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 21.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Poikkeaminen 576-415-7-93

PADDno-2019-137

Valmistelija

 • Lauri Pasanen, rakennustarkastaja, lauri.pasanen@padasjoki.fi

Perustelut

Pekka Mertsalmi hakee poikkeamisoikeutta loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseen asuinrakennukseksi kiinteistöllä Sumppu 576-415-7-93. Rakennuspaikka sijaitsee Vesijakojärven Soukkionlahden, Sumppusaaren kohdalla. Kiinteistön pinta-ala on 4370m2, johon on rakennettu 25 m2 suuruinen saunarakennus vuonna 1978, 107m2 suuruinen loma-asunto vuonna 1996 ja 25m2 suuruinen savusauna vuonna 1997 (Sumppusaareen). Tämän lisäksi asemapiirroksen mukaan kiinteistöllä sijaitsee varastorakennus. 

Alue on Vesijako-salmentaustanjärven rantaosayleiskaavan alueella. Kiinteistön kaavamääräys on RA (loma-asuntojen alue). 

Hakemuksessa hanketta perustellaan seuraavasti:

Poikkeama: loma-asunnoksi määritellyn kiinteistön muutos vakituiseksi asunnoksi.
Perustelut:
Tarkoitukseni on käyttää kiinteistöä vakituisena asuinpaikkana. Maistraatti ei kuitenkaan hyväksy loma-asuntoa viralliseksi osoitteeksi, josta on seurauksena asioiden hoitoon liittyviä ongelmia.
Loma-asuntoni on varustettu täysin haja-asutusalueen omakotitalovarustuksella. Kiinteistölle on asennettu jätevesien käsittely (MELTEX-harmaavesisuodinkenttä + WC-vesien umpisäiliö) kunnan jätevesien käsittelyn ohjeistuksen mukaisesti ("Jätevesien käsittely viemärilinjan ulkopuolella", ohjeistus päivitetty 1.4.2015). 
Asunto on varustettu vesistölämpöpumpulla. Energiankäyttö (4000kWh/vuosi, n. 35W/aste@100m2) vastaa hyvin eristettyä omakotitaloa.

Yleiskaava-alueella viereinen (pohjoispuoleinen) rakennuspaikka on asuinrakennuksen rakennuspaikka AO. Muut ympärillä olevat rantaan rajoittuvat rakennuspaikat ovat RA-rakennuspaikkoja. Vastarannalla, Kurenlahdessa on kolme yleiskaavan mukaista AO-rakennuspaikkaa (n 400m päässä). Kaksi näistä rajoittuu rantaan. Seuraavat asuinrakennukset ovat Lakkaniementien alkupäässä n 1km päässä sekä Palsantien varressa n. 1,3km päässä. Haettu rakennuspaikka on yleiskaavassa merkitty yksittäiseksi RA- rakennuspaikaksi. Ympärillä on maa- ja metsätalousaluetta ja tie kiinteistölle on hyvä.

Yleiskaavan asuinrakennuspaikkojen toteutuneen tilanteen ja kaava-alueen ulkopuolisten asuinrakennusten läheisyyden vuoksi (6kpl/700m säteellä) katsotaan, että tilanne ei alueella oleellisesti muutu vaikka käyttötarkoituksen muutos hyväksytään. Käyttötarkoituksen muutos ei vielä johda taaja-asumiseen (MRL 16 §). Ympäristö, kiinteistön koko, ympäröivä asuinrakennuskanta, hyvä tie sekä loma-asunnon soveltuminen lähtökohtaisesti asuinrakennuksesi puoltavat RA-määräyksen käyttämistä vaikituisena asuntona. Rannan käyttö ei varsinaisesti lisäänny poikkeamispäätöksen johdosta. 

Hakemuksen johdosta on kuultu naapurit 4 kpl sekä hanke on kuulutettu Padasjoen sanomissa, jonka muistutusaika on ollut 24.10-.7.11.2019. Naapureilla eikä muillakaan osallisilla ole ollut huomauttamista hakemuksen johdosta.

Asiakirjat ovat nähtävillä rakennusvalvonnassa ja ne tarvittaessa esitellään kokouksessa. Kartta kohteesta ja asemapiirros ovat oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

 • Lauri Pasanen, rakennustarkastaja, lauri.pasanen@padasjoki.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää poikkeamisluvan kiinteistölle Sumppu 576-415-7-93 hakemuksen mukaisesti loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi asuinrakennukseksi.

Perustelut: Alueelle on muodostunut jo entuudestaan pienimuotoinen asuinrakennuskanta, kuitenkin niin, ettei se ole vielä taaja-asutusta. Muodostuneen asuinrakennuskannan ja naapurikiinteistön asuinrakennuksen vuoksi kiinteistölle johtaa hyvä tie. Kiinteistön koko on riittävä sekä rakennus lähtökohtaisesti (rakennettu vuonna 1996) on soveltuva asuinrakennukseksi. Rakennuksen tekniset vaatimukset ratkaistaan kuitenkin vasta rakennuslupavaiheessa. Lisäksi rakennuspaikka on oma rakennuspaikkansa yleiskaavassa, eikä se ole ns. loma-asuinryppäässä, missä olisi useita loma-asuntoja. Näin ollen myönteinen poikkeamispäätös, ei ole itsestään selvä asia mahdollisille muille käyttötarkoituksen muutoksille alueella. Harkinta on aina tapauskohtaista. Rannan käytön ei katsota lisääntyvän käyttötarkoituksen muutoksen johdosta, kun ympärivuotinen loma-asuminen jo nykyisen kaavamääräyksen puitteissa mahdollista.

Poikkeamisen johdosta on osalliset kuultu, eikä heillä ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Hankkeesta ei katsota aiheutuvan haittaa ympäristölle eikä mahdolliselle kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Padasjoen kunnan rakennusvalvonnan maksuperusteiden taksan mukaan poikkeuksen myöntämisestä peritään 500 euron suoritemaksu.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.11.2019. Poikkeamispäätös on voimassa vuoden siitä, kun se on saanut lainvoiman. Poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä tämä päätös.

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, ELY-keskus

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivänpäivän kuluessa päätöksenantopäivästä. Päätöksenantopäivä ilmenee päätöksestä.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Päätöksenantopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, Hallinto-oikeuden istuntosali on oikeustalon pohjakerroksessa ja asiakaspalvelu 1. kerroksessa., Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.
Faksinumero: 029 56 42269
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton)
Puhelinvaihde: 029 56 42200

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.                    

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

   •  
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

Valitukseen on liitettävä: 

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi muu selvitys valitusajan alkamisesta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 35, 17501 Padasjoki
Käyntiosoite: Kelloalmentie 20, Padasjoki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@padasjoki.fi
Faksinumero: 03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902                        

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.