Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 21.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Poikkeaminen 576-415-1-130

PADDno-2019-136

Valmistelija

 • Lauri Pasanen, rakennustarkastaja, lauri.pasanen@padasjoki.fi

Perustelut

Veli Simola hakee poikkeamislupaa kahden rakennuksen rakentamiseen (saunarakennus 6 k-m2 ja puuliiteri 8,5 k-m2) kiinteistölle Apajainen 576-415-1-130. Paikka sijoittuu Vesijakojärven Apajaislahden pohjukkaan. Kiinteistölle on rakennettu aikaisemmin 26 k-m2 suuruinen saunarakennus, joka on valmistunut vuonna 2005. Lisäksi alueelle on rakennettu toinen saunarakennus 6 k-m2 ja puuliiteri 8,5 k-m2. Näille ei ole haettu aikaisemmin erillistä lupaa.  Aueella on voimassaoleva Vesijako-Salmentaustanjärven yleiskaava ja hakemuksen mukaisella kohdalla on kaavamerkintä M. Poikkeamislupa tarvitaan koska ranta-alueella sallitaan rakennettavaksi ainoastaan yksi 25 k-m2 suuruinen saunarakennus (kaavamerkintä S). Poikkeamisluvasta päättää hallintosäännön mukaan rakennus- ja ympäristölautakunta.

Hakemusta on perusteltu seuraavasti:

Rakennuspaikka sijaitsee rantaosayleiskaavan maa- ja metsätalous alueella, jolla ei ole rakennusoikeutta. Perustelen säännöksistä poikkeamista seuraavasti: Rakennukset ovat pieniä, matalia ja sopeutuvat hyvin muuhun ympäristöön. Tummunut kevythirsirunko sulautuu hyvin luonnon maisemaan eikä rakennuksia näe järveltä päin, vasta kuin lähellä rantaa.  Lisäksi puut varjostavat ja suojaavat rakennuksia. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa, etteikö rakennuksia voisi säilyttää entisellään.

Yleiskaavan S-merkinnän mukaan alueelle saa rakentaa vain yhden saunarakennuksen 25 k-m2. Rakennusluvalla rakennettu saunarakennus 26 k-m2 on jo käyttänyt alueen rakennusoikeuden. S-merkintä: "Saunarakennuksen rakennuspaikka Merkintä osoittaa alueen osan, johon saadaan rakentaa yksi saunarakennus kerrosalaltaan korkeintaan 25 m2 ja jonka etäisyys rannasta tulee olla vähintään 10 m. Saunarakennuksen paikkaa ei saa erottaa maanmittaustoimituksella tai muutoin muodostaa omaksi tilakseen". Näin ollen rakennusoikeus on jo käytetty ennen liierin ja toisen saunan rakentamista. Alueella ei sallita loma-asuintyyppistä rakentamista.

Hakemuksen johdosta hakija on kuullut itse 3 rajanaapuria. Heillä ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta.

Asiakirjat ovat nähtävillä rakennusvalvonnassa ja ne tarvittaessa esitellään kokouksessa. Kartta kohteesta ja asemapiirros ovat oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

 • Lauri Pasanen, rakennustarkastaja, lauri.pasanen@padasjoki.fi

Padasjon rakennus- ja ympäristölautakunta hylkää poikkeamishakemuksen kiinteistölle 576-415-1-130 sekä kehoittaa purkamaan jo rakennetut rakennukset viimeistään 1.6.2020 mennessä.

Perustelut: 

Yleiskaavan mukainen S-rakennupaikka sallii ainoastaan saunarakennuksen rakentamisen, eikä alueesta ei saa mudostua erillistä loma-asuinpaikkaa. Mikäli poikkeamisoikeus myönnettäisiin toiselle saunalle tarkoittaisi se sitä, että aluelle muodostuisi loma-asuinpaikka. Tämän seurauksena rannanomistajien tasapuolinen kohtelu vaarantuu. Yleiskaavan mitoituksessa on selkeästi osoitettu alueet, joihin sallitaan loma-asunnon rakentaminen ja sitä palvelevien talousrakennusten rakentaminen. Tällä tilalla ei mitoituksen mukaan ole tätä oikeutta, kuin ainoastaan yhden 25 k-m2 suuruisen saunarakennuksen oikeus. Yleiskaavan mukaista rakennuspaikkamitoitusta ei tule ylittää.

Padasjoen kunnan rakennusvalvonnan maksuperusteiden taksan mukaan kielteisestä poikkeamispäätöksestä peritään 250 euron suoritemaksu.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.11.2019.

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, ELY-keskus

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivänpäivän kuluessa päätöksenantopäivästä. Päätöksenantopäivä ilmenee päätöksestä.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Päätöksenantopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, Hallinto-oikeuden istuntosali on oikeustalon pohjakerroksessa ja asiakaspalvelu 1. kerroksessa., Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.
Faksinumero: 029 56 42269
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton)
Puhelinvaihde: 029 56 42200

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.                    

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

   •  
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

Valitukseen on liitettävä: 

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi muu selvitys valitusajan alkamisesta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 35, 17501 Padasjoki
Käyntiosoite: Kelloalmentie 20, Padasjoki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@padasjoki.fi
Faksinumero: 03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902                        

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.