Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 21.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Poikkeaminen 576-411-1-182

PADDno-2019-138

Valmistelija

 • Lauri Pasanen, rakennustarkastaja, lauri.pasanen@padasjoki.fi

Perustelut

Outi Susanna Ikonen hakee kahden muun osaomistajan valtuuttamana poikkeamislupaa kahden lomarakennuspaikan muodostamiseen Kiiperänmäki 576-411-1-182 kiinteistölle Alijärven rannalle. Kummallekin rakennuspaikalle haetaan lupaa 150 m2:n loma-asunnolle ja 25m2:n saunarakennukselle. Poikkeamislupa tarvitaan koska alueella ei ole oikeusvaikutteista kaavaa. Poikkeamisluvasta päättää hallintosäännön mukaan rakennus- ja ympäristölautakunta.

Hakemusta on perusteltu seuraavasti:

Kaavoitusta on yritetty usean vuoden ajan eikä ranta-alueen omistajien yhteinen kaava ole onnistunut. Ranta sopii maastollisesti rakentamiseen hyvin, molempien tonttien sijainti suhteessa Kissalantiehen on rakentamisen kannalta erinomainen ja toiselle tontille (rakennuspaikka 1) on jo olemassa valmis pistotie. Rakennuspaikat muodostavat korttelimaisen kokonaisuuden vieressä olevan vanhemman mökin kanssa. Rantaviivan pituus, n. 280 metriä, on riittävä kahdelle tai useammallekin mökille. Viereisistä kiinteistöistä toisella puolella on kaava ja toisella puolella ei tällä hetkellä ole mökkejä, joten rakentamisesta ei tulisi liian tiivistä.

Tilalla on rantaviivaa n. 280 metriä. Kiinteistön kantatila on vuonna 1951 muodostettu Koivuniemen tila. Kun alueella ei ole oikeusvaikutteista kaavaa eikä sellaista olla laatimassa, on hakemuksen johdosta tilattu rakennusoikeustarkastelu Arkkitehtitoimisto Helena Väisäseltä. Tarkastelussa on käytetty kantatilan määrittämisajankohtana 1.7.1959, jolloin rakennuslaki on tullut voimaan. Mitoitusluokkana on käytetty arvoa 6 rakennuspaikkaa / muunnettu rantaviivakilometri. Tarkastelussa on todettu, että Koivuniemen kantatilalla on käyttämätöntä rakennusoikeutta Alijärvellä 5 rakennuspaikkaa, joista Kiiperänmäki – tilalle kuuluu yksi.

Hakemuksen johdosta on kuultu 8 naapuria. Tämän lisäksi hakemus on kuulutettu Padasjoen sanomissa, jonka muistutusaika on ollut 24.10-7.11.2019. Määräaikaan mennessä on tehty 4 huomautusta.

Tehdyn selvityksen perusteella hakemukseen voidaan suostua yhden rakennuspaikan osalta. Mikäli hakemukseen suostuttaisiin useamman rakennuspaikan osalta, vaikeuttaisi se alueen kaavoitusta ja olisi vastoin maanomistajien tasapuolisen kohtelun periaatetta.

Asiakirjat ovat nähtävillä rakennusvalvonnassa ja ne tarvittaessa esitellään kokouksessa. Kartta kohteesta ja asemapiirros ovat oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

 • Lauri Pasanen, rakennustarkastaja, lauri.pasanen@padasjoki.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy poikkeamishakemuksen 150 m2:n lomarakennuksen ja 25m2:n saunarakennuksen rakentamiseksi asemapiirroksen pohjoisemmalle rakennuspaikalle mutta hylkää hakemuksen etelänpuoleisen rakennuspaikan osalta.

Perustelut:

Tehdyn rakennusoikeustarkastelun perusteella hakemukseen voidaan suostua yhden rakennuspaikan osalta. Mikäli hakemukseen suostuttaisiin useamman rakennuspaikan osalta, vaikeuttaisi se alueen kaavoitusta, aiheuttaisi haittaa ympäristölle ja olisi vastoin maanomistajien tasapuolisen kohtelun periaatetta. Rakennuspaikka hyväksytään hakemuksen pohjoispuoleiselle paikalle olemassaolevan rakennspaikan viereen vähentääkseen rantaviivan pirstoutumista.

Padasjoen kunnan rakennusvalvonnan maksuperusteiden taksan mukaan poikkeamispäätöksestä peritään 500 euron suoritemaksu.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 26.11.2019. Poikkeamispäätös on voimassa vuoden siitä, kun se on saanut lainvoiman. Poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä tämä päätös.

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, ELY-keskus, huomauksen tehneet osapuolet

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivänpäivän kuluessa päätöksenantopäivästä. Päätöksenantopäivä ilmenee päätöksestä.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Päätöksenantopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5, Hallinto-oikeuden istuntosali on oikeustalon pohjakerroksessa ja asiakaspalvelu 1. kerroksessa., Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.
Faksinumero: 029 56 42269
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton)
Puhelinvaihde: 029 56 42200

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.                    

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

   •  
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

Valitukseen on liitettävä: 

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi muu selvitys valitusajan alkamisesta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Padasjoen kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 35, 17501 Padasjoki
Käyntiosoite: Kelloalmentie 20, Padasjoki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@padasjoki.fi
Faksinumero: 03-551 3345
Puhelinnumero: +358 44 595 9902                        

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.