Kunnanvaltuusto, kokous 11.11.2019

§ 4 Sidonnaisuusrekisteri

PADDno-2019-127

Perustelut

Tarkastusltk 5 §   19.9.2019

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Ehdotus: Hallintojohtaja selostaa sidonnaisuustietojen päivityksestä.                                       

Tarkastuslautakunta:

  • hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset ja niiden muutokset
  • pyytää seuraavia ilmoitusvelvollisia täydentämään ilmoitustaan:
    • ei täydennettävää.
  • saattaa hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset ja niiden muutokset valtuustolle tiedoksi
  • päättää julkaista hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan kotisivuilla

 

Päätös: Hyväksyttiin.

 _______

                                      

 

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 19.9.2019 sidonnaisuusrekisterin liitteen mukaisena. 

Tarkastuslautakunta: Valtuusto merkitsee tiedokseen tarkastuslautakunnan hyväksymän sidonnaisuusrekisterin liitteen mukaisena.