Kunnanvaltuusto, kokous 11.11.2019

§ 3 Eronpyyntö luottamustehtävästä / Lauri Suomaa sekä käräjäoikeuden lautamiehen vaali

PADDno-2019-131

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Khall. 117 §   05.08.2019  

Lauri Suomaa on 7.8.2019 osoittanut kunnanvaltuustolle seuraavan eronpyynnön: 

”Padasjoen kunnanvaltuusto on valinnut allekirjoittaneen hoitamaan lautamiehen tehtävää Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa meneillään olevan valtuustokauden ajaksi tai kunnes uudet lautamiehet on valittu. Terveydentilastani johtuen olen tullut esteelliseksi hoitamaan tätä tehtävää. Tästä syystä pyydän Padasjoen kunnanvaltuustoa vapauttamaan allekirjoittaneen lautamiehen tehtävistä pysyvästi.”

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (2016/675) 3 §:n mukaan käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa oikeusministeriö. Jos käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu useampia kuntia, oikeusministeriö vahvistaa kunkin kunnan alueelta valittavien lautamiesten määrän ensisijaisesti kuntien henkikirjoitettujen asukkaiden lukumäärän suhteessa. Jokaisesta kunnasta on kuitenkin valittava vähintään yksi lautamies.

Lautamiesten määrää voidaan kunnanvaltuuston tai käräjäoikeuden esityksestä muuttaa, jos tuomiopiiriin kuuluvien kuntien asukkaiden tai käräjäoikeudessa oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 1 §:ssä tarkoitetussa kokoonpanossa käsiteltävien asioiden määrä on oleellisesti muuttunut.

Kunnallisen tai oikeudellisen jaotuksen muuttuessa oikeusministeriö voi muuttaa lautamiesten määrää ilman 2 momentissa tarkoitettua esitystä. Lautamiesten määrän muuttuessa ministeriö voi samalla määrätä, onko asianomaisten kuntien alueilta valittujen lautamiesten vaali toimitettava uudelleen jäljellä olevaksi vaalikaudeksi. Lain 4 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Lain 2 §:ssä puolestaan säädetään, että lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

Lain 4 §.n 3 momentin mukaan kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.

Toimikaudelle 2017-2021 Padasjoen kunnasta valitaan kaksi ( 2) lautamiestä oikeusministeriön 28.4.2017 tekemän päätöksen perusteella.  

Kokouksessaan 12.6.2017 valtuusto valitsi lautamiehiksi toimikaudeksi 2017-2021 Lauri Suomaan ja Alexandra Anttilan. 

Vs. kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se

1. myöntää Lauri Suomaalle eron käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja

2. suorittaa yhden (1) käräjäoikeuden lautamiehen vaalin vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi. 

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 ________

 

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää 

1. myöntää Lauri Suomaalle eron käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja

2. suorittaa yhden (1) käräjäoikeuden lautamiehen vaalin vuonna 2021 päättyväksi toimikaudeksi.