Kunnanhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2020

PADDno-2019-116

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Kiinteistöverolain (20.7.1992 / 654) ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten mukaisesti kiinteistön omistaja suorittaa kiinteistön arvon perusteella veroa kiinteistön sijaintikunnalle. Tätä lakia sovellettaessa kiinteistön arvona pidetään varallisuuden arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 5 luvun ja sen nojalla annettujen säännösten ja päätösten mukaisesti laskettavaa arvoa kiinteistöveron määräämisvuotta edeltävältä kalenterivuodelta.

Laissa kiinteistöllä tarkoitetaan tonttia, tilaa ja muuta Suomessa sijaitsevaa, itsenäistä maanomistuksen yksikköä, joka on merkitty tai olisi merkittävä kiinteistönä kiinteistörekisterilaissa (392/1985) tarkoitettuun kiinteistörekisteriin.

Lain säännöksiä sovelletaan myös kiinteistöön kuuluvaan erottamattomaan määräalaan. Kiinteistövero kohdistuu maapohjan lisäksi myös rakennuksiin ja rakennelmiin. Kiinteistöveroa ei suoriteta metsästä, maatalousmaasta eikä eräistä kiinteistöverolain 3 §:ssä erikseen nimetyistä kohteista.

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.

Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajat ovat seuraavat:

-  Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välille 0,93–2,00 %

-  Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välille 0,41–1,00 %

-  Muiden asuinrakennusten veroprosentti tulee määrätä välille 0,93–2,00 %.  

-  Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti voidaan määrätä välille 2,00–6,00 %.

Poiketen siitä, mitä kiinteistöveroprosentin alarajasta säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin alemmaksi, jos rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä tarkoitetun rakennuksen kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00.

Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin määrääminen on harkinnanvaraista, mutta 14 pääkaupunkiseudun kaupungissa / kunnassa se on pakollista.

Verotusta toimitettaessa verovirasto laskee ja maksuunpanee kiinteistöveron.  Verovirasto voi toimittaa säännönmukaisen kiinteistöverotuksen verohallinnon rekistereissä olevien tietojen perusteella kuulematta verovelvollista. Muutoin kuulemisesta ja perustelemisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä niistä verotusmenettelystä annetussa laissa säädetään. (15.12.2003/1069)

Valtuuston päättämät kiinteistöveroprosentit vuodelle 2019 ovat Padasjoella seuraavat:

Yleinen kiinteistöveroprosentti                                          0,93
Vakinaisten asuntojen kiinteistöveroprosentti                   0,60
Muiden asuntojen kiinteistöveroprosentti                         1,20
Tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti, jos rakennus on pääasiallisesti
yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä                        0,00                  

Vuonna 2019 kiinteistöveroa on kunnan hyväksi maksuunpantu noin 1.488.000 euroa ja vuonna 2020 sitä on nykyisillä veroprosenteilla arvioitu kertyvän 1.500.000 euroa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

                          

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se vahvistaa vuodelle 2020 seuraavat kiinteistöveroprosentit:

Yleinen kiinteistöveroprosentti                                      0,93
Vakinaisten asuntojen kiinteistöveroprosentti               0,60
Muiden asuntojen kiinteistöveroprosentti                     1,20
Tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti, jos rakennus on pääasiallisesti
yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä                     0,00

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.