Kunnanhallitus, kokous 21.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Lausunto koulutuskeskus salpauksen talousarviosta

PADDno-2019-105

Valmistelija

  • Kristiina Laakso, hallintojohtaja, kristiina.laakso@padasjoki.fi

Perustelut

Koulutuskeskus Salpaus pyytää lausuntoa talousarviosta 2020 ja taloussuunnitelmasta 2020-2022.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Koivula, kunnanjohtaja, petri.koivula@padasjoki.fi

Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon Koulutuskeskus Salpauksen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta: 

Salpauksen strategia vuosille 2016 – 2020 korostaa Salpauksen yhteiskunnallista ja alueellista roolia. Salpauksen rooli ammatillisen toisen asteen palvelutuottajana alueella on kiistatta tärkeä. Tavoitteena on huomioitava korkeatasoinen ja monipuolinen opetus sekä hyvä saavutettavuus. Erityisesti Asikkalan näkökulmasta tulee Asikkalan Kampuksen kehittäminen ja turvaaminen olla yksi Salpauksen strategisista painopisteistä. Luonnonvara-alan kehittäminen on myös Padasjoen kuin muidenkin pohjoisen Päijät-Hämeen kuntien kannalta merkityksellistä. Mahdollinen oppivelvollisuuden laajentaminen edelleen korostaa lähellä olevien toisen asteen opintojen olemassaoloa. Kun hevosala joitain vuosia sitten siirrettiin Asikkalasta Lahteen, olemme odottaneet Salpauksen suunnalta uusia innovaatioita ja kokeiluja uusista Kampuksen fundamentteihin liittyvistä suunnitelmista. Suuria uudistuksia ei kuitenkaan vielä ole tullut. Luonnonvara-alan osaajat ja alueen ympäristöosaaminen voisivat yhdessä tarjota merkittäviä mahdollisuuksia kampuksen kehittämiseen.

Oppisopimuskoulutus pitää nostaa huomattavasti suurempaan rooliin ja tuoda esille yritysten tarve työntekijöiden saamiseksi. Tällä hetkellä työvoiman saanti rajoittaa jo nyt yritysten kasvua. Päijät-Hämeen ja koko Suomen kannalta oppisopimus on paras keino työllisyyden parantamiseksi, koska työpaikan syntyminen pienyrityksiin tuo enemmän vaikuttavuutta yritystoimintaan kuin suuryrityksistä. 

Painopisteinä ovat onnistuminen taloudessa ja sen tasapainottamisessa. Tämä tavoite on edelleen hyvä, mutta talouden realiteetit ja opetuksen kehittäminen kulkevat käsikädessä, vain toiseen panostaminen ei tuota oikeaa ja hyvää lopputulosta. Koska oppilasaines on heterogeeninen ovat myös monimuoto-opetuksen mahdollisuudet rajalliset. Myös tulevaisuudessa tulee turvata riittävä lähiopetus kaikilla koulutusaloilla.

Koulutuksen tulee vastata yritysten ja yhteisöjen työn tarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Työvoimatarpeiden ennakointi on avainasemassa. Ennakointi tulee jatkossakin toteuttaa laajana yhteistyönä yhdessä työelämän toimijoiden kanssa. 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin ja viranhaltijoille annettiin valtuudet teknisiin muutoksiin.